menu

You are here

Belgian legislation

Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages