menu

You are here

Belgian legislation

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages