menu

You are here

legislation

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K3119: Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2407: Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2828: Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K1500: Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages