menu

U bent hier

PERSBERICHT / #tiszover, een nieuwe Corporate Governance Code 2020!

09/05/19

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 (hierna ‘Code 2020’) is door de regering erkend als referentiecode voor de Belgische genoteerde vennootschappen. De Code 2020 werkt de eerdere versies uit 2004 en 2009 bij om rekening te houden met verschillende ontwikkelingen.

De nieuwe Code 2020 is van toepassing voor beursgenoteerde vennootschappen vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. De vennootschap kan er echter voor kiezen om vrijwillig de Code toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019. U kan de Code 2020 hier downloaden.

Ten eerste zijn er sinds de vorige editie van de code tal van wijzigingen geweest in het Belgisch en Europees regelgevend kader dat van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen. Zo houdt Code 2020 rekening met de nieuwe bepalingen betreffende de beursgenoteerde vennootschappen die worden ingevoerd door het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat op 1 januari 2020 in werking treedt. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om een duaal bestuursmodel in te voeren.

In de tweede plaats zijn er sinds 2009 bijkomende inzichten gegroeid op maatschappelijk en academisch vlak met betrekking tot het deugdelijk bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. Een code dient mee te evolueren met de tijd om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van diens primaire gebruikers en rekening te houden met de internationale praktijken die met name worden weerspiegeld in de recente wijzigingen van de corporate governance codes in verschillende landen.

Enkele belangrijke innovaties uit de Code 2020 zijn:  

  • Duurzame waardecreatie staat centraal. Meer nog dan vroeger legt de Code 2020 een expliciete nadruk op het belang van langetermijndenken, verantwoord gedrag van alle geledingen van de vennootschap en een permanente aandacht voor de legitieme belangen van alle stakeholders. Ook wat betreft diversiteits- en niet-financiële rapportering bijvoorbeeld inzake milieu en mensenrechten, wordt de lat hoger gelegd. 
  • De nieuwe code is principles based. Dit houdt in dat de code vertrekt van grote, oriënterende principes in plaats van gedetailleerde regels. Minder formalisme zorgt ervoor dat er meer rekening kan worden gehouden met de individuele situatie van de betrokken ondernemingen.
  • De criteria inzake de onafhankelijkheid van de bestuurders zijn voortaan exclusief opgenomen in de Code 2020, zoals bepaald door artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit maakt dat de onafhankelijkheid van een bestuurder kan worden beoordeeld rekening houdend met de eigenheid van de situatie van de betrokkene, van de vennootschap en van zijn bedrijfssector. 

'Comply-or-explain' blijft de hoeksteen van de nieuwe Code. Dit principe vormt een basisbegrip van corporate governance. Het kan immers gebeuren dat de strikte naleving van een van de bepalingen uit de Code 2020 een bepaalde situatie creëert die niet wenselijk of zelf schadelijk is voor de vennootschap. De code biedt de mogelijkheid om in een dergelijk geval een bepaling niet of slechts gedeeltelijk toe te passen op voorwaarde dat die afwijking expliciet wordt toegelicht. Dit vereist een grondige reflectie van de raad van bestuur!