menu

U bent hier

PERSBERICHT / Kritisch advies Raad van State over wettelijke quota voor vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen

24/05/11

De Commissie Corporate Governance heeft akte genomen van het kritisch advies van de Raad van State over het wetsvoorstel dat een quotum van 33% vrouwen in de raden van bestuur oplegt en de nietigheid van de beslissingen van deze raden voorschrijft indien dit quotum niet wordt nageleefd.

De Raad van State merkt niet alleen op dat het wetsvoorstel in strijd is met het Wetboek van vennootschappen dat aan de AV ‐ en niet aan de raad van bestuur, zoals de tekst bepaalt – de bevoegdheid geeft om de bestuurders aan te stellen, maar ook dat de nietigheid van de beslissingen van de raad van bestuur de vrijheid van vereniging aantast wegens de ernstige verstoringen van de werking van de vennootschap waartoe de sanctie kan leiden, verstoringen die de continuïteit van de activiteiten van de onderneming in het gedrang kunnen brengen.

De Commissie Corporate Governance heeft herhaaldelijk gepleit voor een spoedige en noodzakelijke genderdiversiteit in de raden van bestuur. In dit verband publiceerde zij in januari 2011 een praktische aanbeveling om snel voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen te zorgen met behoud van de efficiëntie van de beheersorganen. Volgens de aanbeveling zullen beursgenoteerde vennootschappen binnen 7 jaar een vertegenwoordiging moeten halen van minstens 30% bestuurders van elk geslacht. Om de verwezenlijking van dit doel in de hand te werken, beveelt de Commissie onder meer aan dat bij de benoeming van nieuwe bestuurders, en tot 30% vertegenwoordiging van elk geslacht bereikt is, minstens de helft van de nieuwe bestuurders vrouwen zouden zijn. Voorts zou de raad van bestuur in het jaarverslag de maatregelen moeten toelichten die werden genomen om de representativiteit van de vrouwen te verbeteren.

De Commissie heeft dan ook geopteerd voor een pragmatische en sinds 2010 wettelijk erkende "comply or explain"‐benadering ("pas toe of leg uit"), waarbij de vennootschappen verplicht zijn de Code 2009 te volgen en als ze die niet volgen, moeten uitleggen waarom ze dat niet doen. Alleen deze handelwijze maakt het mogelijk rekening te houden met de grootte en de specifieke kenmerken van elke onderneming.

Deze aanpak beantwoordt aan de realiteit van het bedrijfsleven. Er wordt namelijk een verhoogde aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur vastgesteld, zoals recente studies aangeven.

Tot slot herhaalt de Commissie haar boodschap voor een realistische aanpak van de samenstelling van de raad van bestuur en van de genderdiversiteit in het bijzonder.