menu

U bent hier

Naleving van de Code 2009

Deze rubriek omvat studies omtrent de naleving van de Belgische Corporate Governance Code.

2021

Studie nr. 48

FSMA

In haar studie van maart 2019 maakte de FSMA een eerste stand van zaken van de niet-financiële rapportering bij grote beursgenoteerde vennootschappen in België. In voornoemde studie bracht de FSMA goede praktijken onder de aandacht en formuleerde ze een aantal aanbevelingen om de kwaliteit van de verklaringen inzake niet-financiële informatie te verbeteren.

Sinds de vorige studie is de duurzaamheidsrapportering echter sterk geëvolueerd. Om die reden maakt de FSMA twee jaar later opnieuw de balans op van de niet-financiële rapportage door de genoteerde vennootschappen. De huidige studie gaat na op welke domeinen er vooruitgang is geboekt. Ook wordt bekeken of de vennootschappen rekening hebben gehouden met de aanbevelingen uit de vorige studie. 

2019

Studie nr. 47

FSMA

Deze studie handelt over de verklaringen van niet-financiële informatie die opgenomen waren in de jaarlijkse financiële verslagen 2017 van de Belgische genoteerde vennootschappen.

Sinds boekjaar 2017 zijn bepaalde genoteerde vennootschappen inderdaad verplicht om nietfinanciële informatie openbaar te maken die minstens betrekking heeft op de sociale, de personeels- en milieuaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping.

Deze studie heeft tot doel een stand van zaken op te maken van dit onderwerp, voorbeelden van goede praktijken onder de aandacht te brengen en een aantal aanbevelingen te formuleren die ertoe strekken de presentatie en de kwaliteit van de verklaringen van nietfinanciële informatie te verbeteren.

2017

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2015)

GUBERNA & VBO-FEB

Een eerste vaststelling is dat het nalevingspercentage zich stabiliseert op het hoge niveau van de laatste jaren, namelijk op 96%. De ondernemingen passen 94% van de codebepalingen onverkort toe terwijl ze voor 2% van de codebepalingen uitleggen waarom zij een specifieke bepaling niet toepassen. Dit geeft aan dat de beursgenoteerde ondernemingen weinig tot geen gebruik maken van de flexibiliteit die het ‘comply or explain’ principe hen biedt. Een observatie die we reeds in onze vorige onderzoeken konden vaststellen.

2015

Studie nr. 45

FSMA

De informatie over verbonden partijen is vrij uitgebreid maar is op bepaalde punten voor verbetering vatbaar. Tevens blijkt dat de transacties met verbonden partijen belangrijk zijn, zowel in aantal als in waarde.

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2013)

GUBERNA & VBO-FEB

Over het algemeen wordt de Code 2009 goed nageleefd door de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Er is zelfs een lichte verbetering merkbaar van de nalevingspercentages ten opzichte van het vorig onderzoek. Opvallend daarbij is dat ondernemingen iets meer gebruik maken van de flexibiliteit die door het 'comply or explain'-principe geboden wordt.

2014

Board Insights - Achter de deuren van de bestuurskamer

GUBERNA & VBO-FEB

In aanvulling op de periodieke monitoringstudie, die inzoomt op de formele naleving van de Code 2009, werd een veel bredere analyse gemaakt van de interne bestuurspraktijken bij de beursgenoteerde ondernemingen. Dit grootschalig project richt zich, naast het aftoetsen van de naleving, eveneens op de kwalitatieve variabelen die niet via publieke info beschikbaar zijn. De combinatie van beide aspecten geeft een uniek en volledig overzicht van de governance praktijken bij de Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

2013

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2011)

GUBERNA & VBO-FEB

Algemeen beschouwd, is er bij de beursgenoteerde ondernemingen een ruime naleving van de Code 2009. Niettegenstaande de meeste bepalingen worden nageleefd zoals de Code 2009 ze oplegt, wijkt elke onderneming wel af van één of ander punt van de Code 2009. Deze afwijking geeft, zoals de Codeopstellers het omschrijven, de nodige flexibiliteit aan de ondernemingen omdat zo rekening kan worden gehouden met hun specifieke kenmerken.

2012

Studie nr. 42

FSMA

De FSMA heeft vastgesteld dat over een periode van drie jaar een aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het vlak van de toepassing en de naleving van de regels inzake corporate governance.

2011

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2010)

GUBERNA & VBO-FEB

De naleving van de formele aspecten van de Code blijkt voor de BEL 20 ondernemingen geen probleemgebieden meer te bevatten. De transparantie op vlak van corporate governance is over de hele lijn zeer goed, met een aantal aandachtspunten.

Studie nr. 40

FSMA

De Belgische beursgenoteerde vennootschappen passen de code over deugdelijk bestuur (Corporate Governance Code) aanzienlijk beter toe dan een jaar geleden.

2010

Studie nr. 38

FSMA

De FSMA heeft, op basis van de jaarlijkse financiële verslagen 2009 (-2010) van de Belgische genoteerde vennootschappen, een onderzoek gewijd aan vier thema's waarover er, conform de Corporate Governance Code 2009, informatie zou moeten worden opgenomen in de Verklaringen inzake Corporate Governance.

2009

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code (boekjaar 2008)

GUBERNA & VBO-FEB

Het VBO en GUBERNA deden een studie naar de mate waarin beursgenoteerde ondernemingen de formele aspecten van de Belgische Corporate Governance Code naleven. Uit de studie blijkt dat bedrijven zich steeds bewuster zijn van het belang van de invoering van de bepalingen uit de Code.