menu

U bent hier

Code 2009

Studie nr. 47

Description: 

Deze studie handelt over de verklaringen van niet-financiële informatie die opgenomen waren in de jaarlijkse financiële verslagen 2017 van de Belgische genoteerde vennootschappen. Sinds boekjaar 2017 zijn bepaalde genoteerde vennootschappen inderdaad verplicht om nietfinanciële informatie openbaar …

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2015)

Description: 

Een eerste vaststelling is dat het nalevingspercentage zich stabiliseert op het hoge niveau van de laatste jaren, namelijk op 96%. De ondernemingen passen 94% van de codebepalingen onverkort toe terwijl ze voor 2% van de codebepalingen uitleggen waarom zij een specifieke bepaling niet toepassen. Dit …

27/10/15

Erkenning van de nalevingstudies van GUBERNA en het VBO

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). Deze aanbeveling is er op gericht de ondernemingen aan te moedigen de van toepassing zijnde corporate governance code na te leven of …

30/11/15

Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het ‘comply or explain’-principe. In deze werkgroep werden drie concrete thema's behandeld, namelijk: De toepassing van het ‘comply or explain’ principe in het algemeen; Het proces dat in de raad van …

Studie nr. 45

Description: 

De informatie over verbonden partijen is vrij uitgebreid maar is op bepaalde punten voor verbetering vatbaar. Tevens blijkt dat de transacties met verbonden partijen belangrijk zijn, zowel in aantal als in waarde …

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2013)

Description: 

Over het algemeen wordt de Code 2009 goed nageleefd door de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Er is zelfs een lichte verbetering merkbaar van de nalevingspercentages ten opzichte van het vorig onderzoek. Opvallend daarbij is dat ondernemingen iets meer gebruik maken van de flexibiliteit die …

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2010)

Description: 

De naleving van de formele aspecten van de Code blijkt voor de BEL 20 ondernemingen geen probleemgebieden meer te bevatten. De transparantie op vlak van corporate governance is over de hele lijn zeer goed, met een aantal aandachtspunten …

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2011)

Description: 

Algemeen beschouwd, is er bij de beursgenoteerde ondernemingen een ruime naleving van de Code 2009. Niettegenstaande de meeste bepalingen worden nageleefd zoals de Code 2009 ze oplegt, wijkt elke onderneming wel af van één of ander punt van de Code 2009. Deze afwijking geeft, zoals de Codeopstellers …

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code (boekjaar 2008)

Description: 

Het VBO en GUBERNA deden een studie naar de mate waarin beursgenoteerde ondernemingen de formele aspecten van de Belgische Corporate Governance Code naleven. Uit de studie blijkt dat bedrijven zich steeds bewuster zijn van het belang van de invoering van de bepalingen uit de Code …

Studie nr. 38

Description: 

De FSMA heeft, op basis van de jaarlijkse financiële verslagen 2009 (-2010) van de Belgische genoteerde vennootschappen, een onderzoek gewijd aan vier thema's waarover er, conform de Corporate Governance Code 2009, informatie zou moeten worden opgenomen in de Verklaringen inzake Corporate …

Pagina's